Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 9:00 do 15:00

w piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski S.A.
86 1050 1214 1000 0090 3042 5699

Komornik przyjmuje interesantów:

w każdą środę w godzinach
od 10:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 15:00, a także w innym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 608 464 710

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek informuje, iż w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych korzysta z następujących systemów informatycznych:

- ZUS-PUE - odpowiedzi o płatnikach skladek uzyskiwane w dniu złożenia zapytania

- CEPiK - elektroniczne wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

- OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłużnika

- Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych - elektroniczne zapytanie o własność nieruchomości

- ePUAP - elektroniczna komunikacja z organami administracji publicznej

- EPU - możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych w oparciu o tytuły wykonawcze wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym

- Komornik Online - umożliwia wierzycielowi wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz eksport wszystkich danych do plików xml.

Formularz kontaktowy


 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Katowice-Wschód w Katowicach

Radosław Duffek

Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach

40-049 Katowice, ul. Kościuszki 7/7

tel. 32 253 60 23, tel. kom. 510 755 270, 608 464 710

adres e-mail. katowice.duffek@komornik.pl

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.

 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

- pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego

- od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: adres e-mail: katowice.duffek@komornik.pl lub adres korespondencyjny: 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22/203.

 

 

 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.