Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach

Licytacje

Licytacja Nieuchomości:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek, Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
DIAMONDS HOUSE SP. Z O.O. (poprzednio: Czarnik i Wspólnicy Sp. z o.o.)
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2022 r. o godz. 10:00 w: 40-036 Katowice, przy ul. Juliusza Ligonia zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 40-036 Katowice, ul. Juliusza Ligonia,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00134690/3.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KA1K/00009096/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek, Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 r. o godz. 11:00 w sali nr 330 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach ul. Francuska 70 A odbędzie się
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej: 40-750 Katowice, ul. Kałuży 27,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1K/00009096/4
Suma oszacowania wynosi 926.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 694,500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92.600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 26.04.2022 od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach II Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

 

Licytacja Ruchomości:

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek, Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 r. o godz. 12:00 na parkingu strzeżonym w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Kapicy 13
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 Lp.      Nazwa ruchomości         Ilość              Wartość szacunkowa                Cena wywołania         
 1

Samochód osobowy Lancia Kappa, pojazd został
skradziony we Włoszech w 1999 r.
nr nadwozia ZLA83800002086537, nr silnika 838A8.0001087740,

nr rej.(Włosk) BC462BB, nr rej.(Polski) SBIV367

 1 [szt.]

 

1 000,00 zł 

 750,00 zł


*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek