Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach

Licytacje

Licytacja Nieuchomości:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej Km 2560/20

na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021 r. o godz. 10:00 w: 40-750 Katowice, ul. Kałuży 27 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-750 Katowice, ul. Kałuży 27,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00009096/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej Km 3876/20
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2021 r. o godz. 10:00
w Katowicach, przy ul. Wałowej 9/5
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-386 Katowice, Wałowa 9/5
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW KA1K/00100008/9.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej, sygn. akt Km 2231/19
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2021 r. o godz. 12:00 w: 40-474 Katowice ul. Wojciecha 31/7 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-474 Katowice, ul. Wojciecha 31/7,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW KA1K/00099831/6.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00112895/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-04-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach, przyul. Francuskiej 70A w sali nr 106, odbędzie się

D R U G A   L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnegopołożonego: 40-358 Katowice, Brynicy 4A/1, dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1K/00112895/0
Suma oszacowania wynosi 208 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 03-04-2020 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00112895/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-11-2019 r. o godz. 12:00 w    budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 106, odbędzie się
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego: 40-358 Katowice, Brynicy 4A/1, dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1K/00112895/0
Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    156 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 30-10-2019 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00122511/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-09-2019 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 106 odbędzie się
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego: 40-650 Katowice, ul. Jaworowa 34/2,  dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW KA1K/00122511/8  
Suma oszacowania wynosi 339 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   254 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 15-09-2019 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach II Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KA1K/00092615/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-03-2019 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 13,odbędzie się
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego: 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 15A/8,
dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1K/00092615/7  
Suma oszacowania wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 18-03-2019r. od godz.10:00  do godz.10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach II Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

 

 

Licytacja Ruchomości:

OBWIESZCZENIE  O  SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie §8 oraz §7 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych z dnia 9 marca 2006r. (Dz.U. Nr 42, poz.288) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2021 r. o godz. 10:00 na parkingu strzeżonym położonym w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 48 odbędzie się sprzedaż ruchomości z wolnej ręki zestawionych poniżej:  

 Lp.      Nazwa ruchomości         Ilość              Wartość szacunkowa                Cena wywołania         
 1  Fiat 126p, nr rej. KTN 8768, kolor biały, mocno
zniszczony, brak dowodu rejestracyjnego

 1 [szt.]

 

100,00 zł 

 50,00 zł

 
Cena sprzedaży zajętych ruchomości nie może być niższa niż 50% ich wartości szacunkowych.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosława Duffek, 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22/203

Termin składania ofert: 27-09-2021 r., przy czym każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu: 28-09-2021 r. na parkingu strzeżonym położonym w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 48

Cenę sprzedaży należy uiścić w dniu 28-09-2021 r. do rąk komornika bezpośrednio po rozpatrzeniu ofert.

W przetargu ofert uczestniczą jedynie oferenci obecni przy otwarciu ofert.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ruchomości można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z komornikiem, pod numerem: 608 464 710.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-08-2021 r. o godz. 10:00 w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 48
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:
 

 Lp.      Nazwa ruchomości         Ilość              Wartość szacunkowa                Cena wywołania         
 1  Fiat 126p, nr rej. KTN 8768, kolor biały, mocno
zniszczony, brak dowodu rejestracyjnego

 1 [szt.]

 

100,00 zł 

 50,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-01-2021 r. o godz. 11:00  w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Łaskowej 140
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości          Ilość       Wartość szacunkowa               Cena wywołania                  
 1  Łyżka załadunkowa  

 1 [szt.]  40 000,00 zł   **)

 20 000,00 zł
 2  Kontener narzędziowy  

 1 [szt.]  6 000,00 zł   **)

 3 000,00 zł

 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca zajętych ruchomości obowiązany jest udostępnić przedmioty licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRAWA Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 911(7) §1 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu: 25-08-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się:
40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22/203

odbędzie się sprzedaż prawa majątkowego z wolnej ręki z tytułu:
350 udziałów w spółce Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kotlarza 6 - należących do dłużnika.

Miejsce składania ofert: 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22/203
Termin składania ofert: 24-08-2020 r., przy czym każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu: 25-08-2020 r. o godzinie 12:00 w wyżej oznaczonym lokalu.

Suma oszacowania prawa wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania wynosi  97 500,00 zł.

Cena sprzedaży zajętego prawa nie może być niższa niż 75% sumy oszacowania.

Cena minimalna sprzedaży wynosi: 97 500,00 zł.

Cenę sprzedaży należy uiścić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosława Duffek w ING Bank Śląski S.A., numer:
86 1050 1214 1000 0090 3042 5699 do dnia: 26-08-2020 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-07-2020 r. o godz. 10:00 na PARKINGU STRZEŻONYM  w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy 13A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości       Ilość        Wartość szacunkowa         Cena wywołania       
 1  Fiat Cinquecento bez numerów rejestracyjnych,
mocno zniszczony, kolor czerwony

 1 [szt.]  100,00 zł  *)

 75,00 zł

 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2020 r. o godz. 12:00 w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 w siedzibie firmy DiBiTi Zamocowania - jako dozorcy zajętych ruchomości odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp.    Nazwa ruchomości       Ilość        Wartość szacunkowa         Cena wywołania       
 1  Forma do produkcji talerzyków STABI  

 1 [szt.]  18 000,00 zł  **)

 9 000,00 zł

 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-07-2020 r. o godz. 11:00  w lokalu: 44-210 Rybnik, ul. Raciborska 186
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości        Ilość          Wartość szacunkowa             Cena wywołania          
 1  CITROEN C3   
.nr rej. SR8987M, VIN VF7SC8HZCAA622280, rok produkcji 2010   
 1 [szt.]  19 000,00    *)

 14 250,00

 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Dłużnik obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-12-2019 r. o godz. 10:30  w lokalu: 40-002 Katowice, ul. Pocztowa 16
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.     Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa         Cena wywołania           
 1  Stół ze szkalnym blatem   

 2 [szt.]  1 000,00 zł **)

 750,00 zł
 2  Krzesło  

 9 [szt.]  500,00 zł **)

 375,00 zł
 3  Szafka stojąca ok. 170x40 cm  

 1 [szt.]  400,00 zł **)   300,00 zł
 4  Szafka stojąca ok. 160x60cm  

 1 [szt.]  300,00 zł **)

 225,00 zł
 5  Szafka stojąca ok. 100x40 cm  

 1 [szt.]  200,00 zł   **)

 150,00 zł
 6  Szafka stojąca ok. 100x80 cm  

 1 [szt.]  200,00 zł **)

 150,00 zł

 
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Dłużnik obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2019 r. o godz. 12:00 w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 w siedzibie firmy DiBiTi Zamocowania - jako dozorcy zajętych ruchomości odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp.    Nazwa ruchomości       Ilość        Wartość szacunkowa         Cena wywołania       
 1  Forma do produkcji talerzyków STABI  

 1 [szt.]  18 000,00 zł  **)

 13 500,00 zł

 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-10-2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mającej siedzibę w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 22/203
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp.    Nazwa ruchomości         Ilość       Wartość szacunkowa                    Cena wywołania                           
 1  Laptop Macbook Pro Retina 15 cali 2015r.  

 1 [szt.]  7 000,00 zł   **)

 3 500,00 zł
 2  Huawei Mate 10 Lite  

 1 [szt.]  1 500,00  zł  **)

  750,00 zł

 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dłużnik obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-08-2019r. o godz. 12:00  
w Sosnowcu, przy ul. Starowiejskiej 49
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości              Ilość       Wartość szacunkowa                 Cena wywołania                       
 1  MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI, osobowy
.nr rej. SH50578, VIN VSA63819413402256, rok produkcji 2001, kolor biały   
 1 [szt.]  12 000,00 zł   *)

 6 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca zajętych ruchomości obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek